Powoli wracamy!

Kochani! Powoli wracamy!
Na razie wznawiamy zajęcia w Klubie Malucha. Aktualnie spotykamy się z jedną grupą w godzinach między 9:00 a 14:00. W związku z obecną sytuacja, przygotowaliśmy procedury dotyczące postępowania w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
Ale się stęskniliśmy!

Procedury dotyczące postępowania w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Sala zabaw Filiko

Sposób prezentacji procedur

 • Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej sali zabaw.
 • Udostępnienie dokumentu na tablicy w sali zabaw.
 • Zapoznanie wszystkich pracowników sali zabaw z treścią procedur.

Procedury mają na celu pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa w sali zabaw oraz określają obowiązki i zadania personelu sali w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 1. Rodzic (opiekun prawny) podejmuje wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 2. Opiekun w sali zabaw przekazuje informacje o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu dziecka właścicielowi sali zabaw oraz rodzicom dziecka, jest zobowiązany do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowywania w tym zakresie dzieci.
 3. Właściciel sali zabaw powiadamia rodziców dziecka, które wykazuje symptomy zakażenia koronawirusem lub jest podejrzenie zachorowania, powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.
I. Zapobieganie

Zadaniem dorosłych jest wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i nawyków higienicznych.

II. Sposoby przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem dzieci przebywających w sali zabaw
 1. Opiekun jest zobowiązany do wdrażania wiedzy i umiejętności higienicznych u dzieci, uczenia dzieci prawidłowego mycia rąk, utrwalania wiedzy na temat roznoszenia się chorób wirusowych i ich zapobiegania (np. zasłanianie buzi przy kichaniu czy kaszlu), w razie potrzeby sprawdzanie temperatury u dzieci i obserwacja stanu zdrowia.
 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do sali zabaw i informować o chorobach.
 3. Właściciel sali zabaw:
  1. pilnuje przestrzegania procedury postępowania w przypadku zarażenia koronawirusem,
  2. dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne,
III. Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia u dziecka
 1. Opiekun, który zauważył oznaki choroby u dziecka:
  1. niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy
  2. niezwłocznie powiadamia właściciela sali zabaw.
 2. Właściciel sali zabaw lub opiekun powiadamia rodziców dziecka.
 3. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z sali zabaw oraz poinformować właściciela lub opiekuna o diagnozie lekarskiej.
 4. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu zachorowania, właściciel sali zabaw zawiadamia stacje sanitarno-epidemiologiczną.
Zalecenia dla pracowników
 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Zachować bezpieczną odległość od współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 3. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 5. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 6. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy dokonać dezynfekcji wszystkich pomieszczeń sali zabaw.
 7. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 8. Zapewniać, w miarę możliwości, częste wietrzenie pomieszczeń.
 9. Ograniczyć korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie
 1. Umieszczenie pojemników z płynem dezynfekującym przy drzwiach wejściowych do sali zabaw.
 2. Ograniczenie kontaktów między rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka a pracownikami sali zabaw poprzez w miarę możliwości najszybsze przekazanie dziecka opiekunom oraz wyznaczenie strefy poza którą rodzice nie powinni się znajdować.
 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnych instrukcji mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów , należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem (minimum 2 metry).
 5. Bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób postronnych.
 6. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, toalet, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 7. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 sala zabaw ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie dzieci oraz personelu.
 8. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 9. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 10. Poinformowanie wszystkich pracowników o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.
Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi
 1. Obowiązek zapoznania personelu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID-19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy ustalić listę pracowników, którzy mieli kontakt z chorą osobą i odizolować ich w innym pomieszczeniu.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Zasady wchodzą w życie z dniem 18 maja 2020 r.